De inhoud van osbornegroep.nl is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel de Osbornegroep tracht juiste, volledige en actuele informatie aan te bieden, verstrekt de Osbornegroep expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.
Daarnaast garandeert de Osbornegroep niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Osbornegroep is het niet toegestaan links naar sites van de Osbornegroep aan te bieden. Op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Privacy en bescherming van persoonsgegevens

De Osbornegroep maakt deel uit van Scouting Nederland en hanteert daarbij ook het privacybeleid van Scouting Nederland, welke alle afspraken vastgelegd heeft in het Privacybeleid Scouting Nederland. Als aanvulling hierop hanteert de Osbornegroep een toestemmingsformulier waarin u er voor kunt kiezen om toestemming te verlenen voor een aantal zaken die onder de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming vallen. Uiteraard hanteren de Osbornegroep en Scouting Nederland uw gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer de Osbornegroep hyperlinks naar andere internetsites  aanbiedt,  betekent dit niet dat de Osbornegroep de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt of in staat voor de informatie. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. De Osbornegroep aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites, is door de Osbornegroep niet geverifieerd.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De Osbornegroep aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade, ongeacht of de Osbornegroep op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan de Osbornegroep of aan u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (v) misbruik van deze internetsite, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.
De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en vrijwilligers van de Osbornegroep.

Wijzigingen

de Osbornegroep behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Overige informatie en vragen

Indien u vragen heeft met betrekking tot de Osbornegroep als vereniging kunt u terecht bij info@osbornegroep.nl
Indien u vragen over of opmerkingen heeft op deze website, of als u content van deze website wilt gebruiken kunt u terecht bij de webmaster.