Gedragscode

De Osbornegroep staat volledig achter de gedragscode die door Scouting Nederland opgesteld is. Deze gedragscode is onderdeel van de preventieve maatregelen die groepen kunnen nemen om misbruik te voorkomen en hun jeugdleden te beschermen. De gedragscode van Scouting Nederlands wordt hieronder gegeven en wordt uiteraard door al onze vrijwilligers nageleefd.

  • De vrijwilliger zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen het jeugdlid zich veilig en gerespecteerd voelt;
  • De vrijwilliger gaat zo om met een jeugdlid dat zijn/haar waardigheid niet wordt aangetast;
  • De vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van het jeugdlid dan functioneel noodzakelijk is;
  • De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van het jeugdlid. Alle seksuele handelingen, -contacten en -relaties tussen vrijwilliger en jeugdlid tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik;
  • De vrijwilliger raakt het jeugdlid niet op zodanige wijze aan, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden;
  • De vrijwilliger gaat tijdens kampen en activiteiten met respect om met jeugdleden en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals slaapzalen, tenten, omkleedruimten, douches etc.;
  • De vrijwilliger beschermt het jeugdlid naar vermogen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel misbruik en ziet er actief op toe dat de gedragscode door iedereen die bij het jeugdlid is betrokken, wordt nageleefd;
  • Als de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel misbruik, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen;
  • De vrijwilliger krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn;
  • In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaald gedrag zal de vrijwilliger in de geest van de gedragscode handelen en zo nodig daarover in contact te treden met de door het bestuur aangewezen vertrouwenspersonen.

De gedragscode van Scouting Nederland en een toelichting hier op is hier te bekijken.

Aannamebeleid

Nieuwe vrijwilligers / geïnteresseerde om te vereniging te ondersteunen hebben altijd eerst een oriënterend gesprek met onze Praktijkbegeleider als ze leiding willen geven aan de kinderen of met onze Voorzitter bij algemene / bestuurstaken.

Een vrijwilliger heeft altijd een proefperiode van minimaal drie maanden, waarbij wederzijds wordt bekeken of de rol als vrijwilliger bevalt. Gedurende deze periode wordt voor de vrijwilliger een verklaring omtrent gedrag (VOG) aangevraagd.

Aan het einde van de proefperiode en na ontvangst en verwerking van de VOG in Scouts Online wordt bij de eerstvolgende groepsraad een schriftelijke instemming gehouden. Bij meerderheid van stem wordt het lidmaatschap van onze vereniging definitief. In uitzonderlijke gevallen waarbij geen meerderheid van stem is behaald, gaat de Praktijkbegeleider in gesprek met de nieuwe vrijwilliger.

Vertrouwenspersoon

Daarnaast heeft de Osbornegroep een vertrouwenspersoon bij wie alle leden en hun ouders en verzorgers terecht kunnen. Alle gesprekken worden vertrouwelijk behandeld. Onze vertrouwenspersoon is te bereiken via vertrouwenspersoon@osbornegroep.nl.